Algemene voorwaarden

Algemene Bepalingen

Art. 1 Definities
Onderstaande begrippen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:

Koper:

Een ieder die een Overeenkomst sluit of heeft gesloten met G-tools,

G-tools:

G-tools, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende te Weesp aan de Nijverheidslaan 1e,

Overeenkomst:

Elke tussen de Koper en G-tools gesloten overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot de zaken die door G-tools in het kader van haar normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden,

Voorwaarden:

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van G-tools.

Art. 2 Toepasselijkheid Voorwaarden

Deze Voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en iedere Overeenkomst en gelden voor alle uit hoofde van een Overeenkomst uitgevoerde leveranties en overige diensten.

Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Koper – waaronder inkoop-voorwaarden – maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden G-tools niet, tenzij door partijen zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen.

Indien deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze Voorwaarden deel uit van elke tussen Koper en G-tools tot stand gekomen Overeenkomst, tenzij de Koper binnen zeven dagen na ontvangst van de gewijzigde Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk te kennen geeft niet met de wijzigingen akkoord te gaan.

Art. 3 Totstandkoming Overeenkomst

Offertes en aanbiedingen van G-tools zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Een Overeenkomst komt tot stand door een geplaatste bestelling door Koper bij G-tools en de aanvaarding door G-tools van deze bestelling. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper de toepasselijkheid van de Voorwaarden. Een bestelling van Koper geldt als aanvaard door G-tools indien G-tools niet binnen twee weken aan Koper laat weten de bestelling niet te aanvaarden.

Koper heeft het recht de gesloten Overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende een periode van 14 dagen. Dit dient uitsluitend middels e-mail te geschieden.

Art. 4 Overmacht

In geval, ten gevolge van overmacht, de levering van de bestelde zaken onmogelijk is, wordt G-tools ontslagen van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. In geval ten gevolge van overmacht vertraging optreedt in de levering, is G-tools ontslagen van zijn verplichtingen om binnen de aangegeven levertijd te leveren.

Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waarop G-tools geen invloed heeft of redelijkerwijs kan hebben.

De Koper is slechts bevoegd om tot ontbinding over te gaan, voor zover de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, of vast is komen te staan dat nakoming niet binnen twee maanden mogelijk is.

Koper kan in geval van overmacht van G-tools geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen van G-tools.

Art. 5 Aansprakelijkheid

G-tools  is niet aansprakelijk voor schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden, ten gevolge van tekortkomingen in de door G-tools geleverde zaken.

G-tools is niet aansprakelijk voor enige schade die de Koper dan wel enige derde heeft geleden als gevolg van niet, verkeerde of niet tijdige levering door G-tools.

De aansprakelijkheid van G-tools ten aanzien van de geleverde zaken uit de Overeenkomst, is gemaximaliseerd tot het bedrag waarvoor de zaken uit de Overeenkomst worden overgedragen.

Als niet anders is bepaald, geldt voor alle rechtsvorderingen jegens G-tools een verjaringstermijn van één jaar, gerekend vanaf de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Art. 6 Betaling

G-tools brengt de door de Koper verschuldigde bedragen uit de Overeenkomst door middel van een nota in rekening. De Koper en G-tools kunnen overeenkomen tot contante betaling. De betaling dient te geschieden op een door De G-tools aangegeven bank- of girorekening, zonder inhouding of korting, op de wijze en binnen de termijn zoals is gesteld op de nota. Indien geen termijn is vermeld zal een betalingstermijn van tien werkdagen gelden.

G-tools houdt zich het recht voor om prijsveranderingen door te berekenen aan de Koper. G-tools zal uitdrukkelijk de Koper verwittigen van opgetreden prijsveranderingen. De Koper kan binnen vijf werkdagen de Overeenkomst ontbinden, nadat de prijsverandering uitdrukkelijk aan de Koper is kenbaar gemaakt. Ontbinding van de Overeenkomst op grond van gewijzigde prijzen, dient schriftelijk dan wel per e-mail aan G-tools te worden ingediend.

Indien de Koper verhuist en/of zijn nota-adres wijzigt, dient daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk het nieuwe adres schriftelijk mede te delen aan G-tools.

G-tools heeft te allen tijde het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid te verlangen voor de betaling van de Koper.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van G-tools is de Koper niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens G-tools te verrekenen met enige vordering van de Koper op G-tools, uit welke hoofde dan ook.

Bij niet of niet-tijdige betaling is G-tools vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder voorafgaande mededeling of sommatie, gerechtigd aan Koper een rente in rekening te brengen van 1 % per maand of gedeelte van een maand dat betaling uitblijft. Voorts is G-tools gerechtigd aan Koper een bedrag van minimaal 15 % van de openstaande hoofdsom in rekening te brengen als vergoeding voor de door G-tools te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk incassokosten, onverminderd het recht van G-tools om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen aan de Koper.

Zolang de Koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens G-tools, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan, is G-tools gerechtigd de overeengekomen levering van roerende zaken te staken dan wel op te schorten. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de Koper alsnog al verplichtingen jegens G-tools is nagekomen.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is G-tools bij niet of niet-tijdige betaling, dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige andere op de Koper rustende verplichting, gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van G-tools om vergoeding van de door haar ten gevolge van deze ontbinding geleden schade van de Koper te verlangen.

Art. 7 Eigendomsvoorbehoud

Zolang de Koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens G-tools uit hoofde van een Overeenkomst van levering of terbeschikkingstelling van zaken, vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige Overeenkomst inbegrepen, behoudt G-tools zich het eigendom van alle door hem aan de Koper geleverde zaken

Art. 8 Garantie

Op alle producten, roerende zaken die worden aangeboden door G-tools zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de artikelen.

De garantie is alleen geldig indien een originele aankoopfactuur kan worden overlegd.

Tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid, is G-tools niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade(veroorzaakt door onder meer ondeskundig gebruik), of artikelen met gebreken.

G-tools is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt doordat de website of de vestiging van de winkel niet bereikbaar en/of niet beschikbaar is voor bestellingen.

De Koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de bestelde zaken bij G-tools. G-tools verstrekt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is productinformatie ten behoeve van de Overeenkomst.

Eventuele transportschade, geconstateerd na acceptatie van de vervoerder, dienen binnen een termijn van 2 werkdagen na aflevering via email bij G-tools gemeld te worden vergezeld van fotomateriaal. Indien deze termijn wordt overschreden behoudt G-tools zich het recht voor zich te onttrekken van aansprakelijkheid.

Art. 9 Levering

Alle pakketten worden discreet verpakt en meestal afgeleverd met de reguliere postbezorging, DPD Post.

G-tools streeft naar een leveringstermijn van 15 werkdagen voor de zaken uit de Overeenkomst, na ontvangst van de betaling, voor Nederland en West-Europa.

Indien tussen de Koper en G-tools overeengekomen is tot verzending van de zaken onder rembours, zal G-tools dit schriftelijk kenbaar maken aan de klant.

Indien de levering van de overeengekomen zaken niet kan plaatsvinden zoals op de nota is weergegeven, dan behoudt G-tools zich ten alle tijden het recht voor, om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de Koper, tenzij de sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van G-tools.

Extra kosten die gemoeid zijn met de aflevering van de zaken uit de Overeenkomst, uitdrukkelijk gemaakt op verzoek van de Koper, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.

G-tools kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de zaken uit de Overeenkomst door toedoen van de vervoerder.

Art. 10 Klachtrecht en Retourzendingen

De koper heeft het recht de produkten zonder enige reden te retourneren mits deze verpakt zijn in de originele en onbeschadigde verpakking, uiterlijk binnen 14 werkdagen na aflevering, telefonisch en gemotiveerd G-tools in te lichten.

De kosten van verzending alsook de kosten voor het retourneren komen voor de rekening van de klant.

Bij gebreke van de informatieplicht aan de zijde van de Koper, vervalt elke aanspraak jegens G-tools ter zake van gebreken in de geleverde zaken en/of onjuistheden in de nota.

G-tools zal, na ontvangst van de geretourneerde zaken, zo spoedig mogelijk alsnog, op de correcte wijze, de Overeenkomst nakomen, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot nakoming binnen de risicosfeer van G-tools. Indien nakoming niet meer mogelijk is zal G-tools de verrichte betaling van de Koper terugstorten, onder voorbehoud van eventuele beschadiging aan de geretourneerde zaken.

Art. 11        Risico’s

Tenietgaan, verlies, diefstal of waardevermindering van hetgeen overeengekomen is voor risico van G-tools tot het moment van aflevering, en voor risico van de Koper na het moment van aflevering.

De Koper dient G-tools onverwijld mede te delen indien beslag wordt gelegd op de zaken of indien op enige andere wijze eigendomsrechten van G-tools dreigen te worden geschaad. Zolang het eigendom van de zaken bij G-tools berust, is G-tools gerechtigd de zaken bij de Koper te revindiceren. De kosten hiermee gemoeid zijn voor rekening van de Koper indien zulks binnen de risicosfeer van de Koper ligt. De Koper dient hiervoor G-tools toegang te verlenen tot de locatie van de betreffende zaken.

Art. 12 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst, offerte en aanbieding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die samenhangen met een Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. In beginsel dienen geschillen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

G-tools is zich bewust van het feit dat de zaken die worden aangeboden in de normale bedrijfsuitoefening dienen te worden aangewend voor doeleinden binnen het rechtelijk toegestane systeem. G-tools wil hierbij ook aangeven dat het oogmerk van de bestemming voor de overeengekomen zaken, louter ligt in de sfeer van de aansprakelijkheid van de Koper.

Art. 13 Privacy verklaring

Het “soort” persoonlijke gegevens van de Koper zullen worden beperkt tot datgene dat G-tools noodzakelijk acht voor het afleveren van de zaken, facturering en andere nakomingverplichtingen uit de Overeenkomst.

De persoonlijke gegevens worden verzameld om de bestelling van de Koper af te kunnen leveren. In geval van twijfel zal een bestelling telefonisch worden geverifieerd teneinde nakoming, inbegrepen facturering, door G-tools mogelijk te maken.

De adresgegevens zijn bestemd voor de vervoerder van de overeengekomen zaken, om zorg te dragen voor de juiste aflevering. Nadat de zaken zijn afgeleverd en de Koper zijn verplichtingen heeft voldaan, worden de persoonsgegevens vernietigd en blijven slechts die gegevens bewaard, die voor de boekhouding van G-tools van belang zijn.

Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Het e-mail adres dat de Koper opgeeft ten behoeve van de Overeenkomst, mailinglist en/of prijsvraag, wordt opgenomen in de mailinglist van G-tools. Indien de Koper dit niet wenst, kan de Koper zich laten uitschrijven door een e-mail te sturen naar G-tools.

De Koper kan slechts invloed uitoefenen op de mailinglist door zich in- of uit te laten schrijven.

G-tools heeft alleen inzicht in de persoonlijke gegevens, die worden verzonden via de reguliere e-mail. Uitsluitend medewerkers van G-tools hebben toegang tot deze gegevens.

De Koper kan de bij G-tools de door haar verstrekte gegevens opvragen en/of wijzigen.

Art. 14 Disclaimer

Hoewel G-tools aan de inhoud van haar website en de Algemene Voorwaarden de uiterste zorg besteedt, aanvaardt G-tools geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan. Bij het gebruikmaken van de hyperlinks(doorverwijzing naar andere websites) aanvaardt G-tools geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt G-tools geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Weesp, 09-05-2007

Op prijswijzigingen en typ fouten voorbehouden. Afbeeldingen op de site kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Privacy beleid

G-tools respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. G-tools zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

G-tools verkoopt uw gegevens niet G-tools zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. G-tools gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij G-tools geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van G-tools, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Het “soort” persoonlijke gegevens van de Koper zullen worden beperkt tot datgene dat G-tools noodzakelijk acht voor het afleveren van de zaken, facturering en andere nakomingverplichtingen uit de Overeenkomst.

De persoonlijke gegevens worden verzameld om de bestelling van de Koper af te kunnen leveren. In geval van twijfel zal een bestelling telefonisch worden geverifieerd teneinde nakoming, inbegrepen facturering, door G-tools mogelijk te maken.

De adresgegevens zijn bestemd voor de vervoerder van de overeengekomen zaken, om zorg te dragen voor de juiste aflevering. Nadat de zaken zijn afgeleverd en de Koper zijn verplichtingen heeft voldaan, worden de persoonsgegevens vernietigd en blijven slechts die gegevens bewaard, die voor de boekhouding van G-tools van belang zijn.

Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt, behalve aan betalingsdienst Klarna wanneer dit gebruikt wordt als betaalmethode. Het e-mail adres dat de Koper opgeeft ten behoeve van de Overeenkomst, mailinglist en/of prijsvraag, wordt opgenomen in de mailinglist van G-tools. Indien de Koper dit niet wenst, kan de Koper zich laten uitschrijven door een e-mail te sturen naar G-tools.

Om je de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we je contact- en bestelgegevens tijdens het afrekenen (checkout) aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of je in aanmerking komt voor de betaalmethoden van Klarna en deze betaalmethoden voor je op maat kan maken. Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Klarna.

De Koper kan slechts invloed uitoefenen op de mailinglist door zich in- of uit te laten schrijven.

G-tools heeft alleen inzicht in de persoonlijke gegevens, die worden verzonden via de reguliere e-mail. Uitsluitend medewerkers van G-tools hebben toegang tot deze gegevens.

De Koper kan de bij G-tools de door haar verstrekte gegevens opvragen en/of wijzigen.

Disclaimer

Hoewel G-tools aan de inhoud van haar website en de Algemene Voorwaarden de uiterste zorg besteedt,

aanvaardt G-tools geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan.

Bij het gebruikmaken van de hyperlinks(doorverwijzing naar andere websites) aanvaardt G-tools geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites.

Ook aanvaardt G-tools geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Online/groothandel verkoop G-tools/Mager en van Dijk k.v.k 58064141 btwnr 1624.16830.B03